През август банковият сектор остава стабилен, като нивата на основните показатели не се променят съществено. Това е анализът на състоянието на банковата система в страната, изготвен от БНБ.

Банковата система за разглеждания месец е спечелила от лихви по кредити 247 млн. лв., а от такси и комисиони за 64 млн. лв. В края на август общата печалба на банковия сектор възлиза на 462 млн. лв., или с 61 млн. лв. повече спрямо отчетената към юли.

Отчита се обаче леко намаление в брутните кредити, които спадат с 0.3%, главно заради 0.6% съйкращаване на кредитите за предприятията. За сметка на това ипотечните кредити нарастват с 0.3%, а потребителските заеми се покачват с 0.2% и отчасти компенсират свиването на кредитите за корпоративния сектор.

Същевременно нарастват разходите за обезценка и на специфичните провизии за кредитен риск. През месеца са обезценени активи за 116 млн. лв., докато през юли тази цифра бе 113 млн. лева. Към 31 август коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, слабо се понижава до 21.53%.

През отчетния месец банките са вкарали в портфейлите си с 3.6% повече ценни книжа, главно под формата на български държавни облигации, държани за търгуване. В същото време намаляват кредитите и паричните средства.

Няма значителни изменения в пазарните позиции по групи банки и при отделните кредитни институции, обяви централната банка.

Депозитите от граждани и домакинства нарастват устойчиво (1%) и достигат 44.2% от общата сума на привлечените средства в системата. Само че в рамките на месеца привлечените средства отчитат намаление от 0.3% под влияние на динамиката в ресурса от кредитни институции и от институции, различни от кредитни, посочва още БНБ.

Балансовият капитал на банковия сектор е увеличен през август с 0.6% в резултат от повишаване на дохода от текущата година и на преоценъчни резерви.