Акциите от 85 дружества ще се предложат за продажба от Агенцията за приватизация /АП/ на 19-ия Централизиран публичен търг /ЦПТ/, който ще се проведе на Българската фондова борса.

В рамките на търга АП предлага за продажба остатъчни пакети от: Балканкар - Руен АД, Винпром - Разград АД, Пловдивска консерва АД, Оранжерии Гимел АД, Лесилхарт АД, Калиакра Хотелс АД, Клас - София АД, Асансьоростроене 98 АД и др.

Срещу пари ще се предлагат 10 от дружествата, а 69 – срещу непарични платежни средства /компенсаторни инструменти/. Комбинирано плащане се предвижда за шест дружества /срещу пари и непарични платежни средства/.

Началната дата на предлагането на пакетите от акции на централизирания публичен търг е шестият работен ден от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник, а крайната – 14 работни дни от обнародването.

Дружествата ще се продават на сегмент Централизиран публичен търг на Приватизационен пазар на БФБ-София.