Първично публично предлагане на 1.7 млн. нови акции с номинална стойност 1 лев ще проведе Агрия Груп Холдинг АД. По този начин компанията ще увеличи капитала си от 5 млн. и 100 хиляди лева на 6.8 милиона. IPО-то ще се проведе в рамките на 3 дни : 29, 30 ноември и 3 декември през мениджъра на емисията ОББ, която ще приема поръчки в 142 клона в страната.

Предпочетеният метод за пласиране на емисията е букбилдинг с ценови диапазон от 9 до 13 лева за акция. При успешно пласиране на количеството ценни книжа при определената горна граница ще бъде набран капитал от близо 22 млн. лв.

С постъпленията Агрия Груп Холдинг АД планира да осъществи дългосрочна инвестиционна програма. До 2012 година намеренията на дружеството включват увеличаване на обработваемите земеделски земи на 80 хиляди декара, 20 хиляди от които да бъдат собствени.

Централно място в плановете заема построяването на маслодобивно предприятие в Девин и инсталирането на оборудване за обработка на слънчогледово и олио от рапица в биогориво.

Към настоящия момента делът на варненската компания в производството на енергийна рапица възлиза на 15 %. Агрия притежава и най- голямата зърнобаза в страната с капацитет 42 хиляди тона. Предвижда се кандидастване по грантови схеми за закупуването на земеделска техника и внедряването на модерни системи за напояване, които да покрият 15 % от обработваните площи. Това от своя страна ще минимизира риска за продукцията при неблагоприятни климатични условия.

Към деветмесечието Агрия Груп Холинг АД отчита 40 500 лева приходи от продажби, като счетоводната печалба изпреварва с 50 % планираното по показателя за цялата 2007 година. Принос за това има същественото покачване на цените на зърното в световен мащаб както и нормативните и пазарни предпоставки за потреблението на биогорива.

Агрия Груп Холд АД е създадена през 1996 година с основна дейност търговия с минерални горива. През 1998 година компанията приватизира обособена част от Обединение Зърнени храни- София АД и развива прилежащата й складова база и мелница в град Попово. В последните години дружеството е затворило цикъла по производство на зърно-брашно- хляб, като дава заявки и за активно налагане в сектора на производителките на биогорива.

Според Емил Райков, изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на компанията, в България има неизползвани 8 млн. декара площи, които тепърва ще се включат в сеитбооборота и по всяка вероятност ще са с предназначение за отглеждането на енергийни култури. Според Райков подобно преструктуриране на земеделските площи се забелязва и в световен мащаб.