Днес на Българската фондова борса камбаната удари за Агроенерджи АДСИЦ. Дружеството е специализирано в инвестиции в земеделска земя. То е част от групата на Вентчър Екуити България ЕООД, дружество, което е насочило инвестициите си към два основни сектора – земеделие и възобновяеми енергийни източници.

Емисията на дружеството е в размер на 18.5 млн. лв., разпределени в същия брой акции, с номинална стойност от 1 лв. Собственият капитал е 24 млн. лв.

Към момента в портфейла на дружеството със специална инвестиционна цел има 70 хил. декара земеделска земя, като целта е да достигнат 500 хил. декара. Дружеството има намерение да осигурява и външно финансиране – банкови заеми и издаване на облигации. От ръководството имат намерение скоро да направят и увеличение на капитала.

Земеделската земя има потенциал за ръст, каза Данаил Каменов, зам.-председател на СД на Агроенерджи АДСИЦ. Основните причини за това са, че търсенето на земеделска земя ще расте, тъй като нараства търсенето на храни и земеделски продукти, а също и на биогорива. Другата причина, поради която цената на земята ще се покачва е, че на развитите пазари през последните години тя намалява. Всичко това води до увеличаване на търсенето, а това е потенциал за ръст, допълни Каменов. Цената на земята у нас е доста ниска – например в Испания и Сърбия цената на декар е 800 евро.

Учредители на компанията са Вентчър Екуити България ЕООД с 65% от капитала, институционалният инвеститор договорен фонд Алфа Индекс Имоти чрез УД Алфа Асет Мениджмънт ЕАД с 30%, Юлиан Белев и Николай Добрилов с по 2.5%.