Съветът на директорите на БФБ на днешно заседание реши да постави под наблюдение четири емисии акции, допуснати до търговия на Неофициален пазар, сегмент А. Това са книжата на БГ Агро АД-Варна, Варна-плод АД-Варна, Велграф Асет Мениджмънт АД-София, ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София.

Решението е във връзка с член 40 алинея 3 от Правилата за допускане до търговия, който гласи: Средномесечният оборот с емисиите, допуснати до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент “А” трябва във всеки един момент да е най-малко 4 000 лева, както и средномесечният брой на сключените на борсата сделки да е не по-малък от 5.

Според правилника си, ако се установи, че допусната до някой пазар емисия престане да отговаря на изискванията, преди вземане на решение за преместване в друг сегмент или прекратяване на регистрацията, БФБ поставя под наблюдение конкретната емисия за срок до 3 месеца.

Тримесечният период на наблюдение започва да тече от утре.