Съвета на директорите на БФБ-София регистрира на “Неофициален пазар на акции”, сегмент “А” емисията акции на Хидроизомат АД. Датата на въвеждане за търговия е 12 ноември /понеделник/. Размер на емисията е 1 299 122 лв., разпределен в същия борй акции с номинална стойност 1 лев всяка. Присвоеният борсов код е HYDRO.

От компанията ще предложат 300 хил. от старите си книжа на нови потенциални инвеститори. Това ще стане на смесен закрит аукцион. Цената на въвеждане за борсова търговия ще е 5 лв., става ясно от проспекта на дружеството.

С решение на общото събрание на акционерите от 27 април 2007 г., капиталът на Хидроизомат АД е увеличен от 59 051 лв. на 1 299 122 лв. чрез прехвърляне на 1.24 млн. лв. от фонд “Резервен”.

В средата на октомври Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспекта за допускането до търговия на регулиран пазар на акциите на Хидроизмат АД.

Предметът на дейност на дружеството е производство на хидроизолационни, топлоизолационни, други материали и нови изделия, строителство и др. Основни акционери в компанията са Индустриален холдинг Доверие с 56.04%, Борислав Недялков с 20.20% и Жеко Жеков с 9.62%.