Акционерите на Благоевград БТ АД ще получат по 3.3 лв. брутен дивидент на акция или общо малко над 9 млн. лв. Те ще получат този дивидент, ако бъде одобрено предложението на ръководството на дружеството на предстоящото общо събрание, което ще се проведе на 24 юни.

Предвижданият дивидент се равнява на 30% от печалбата на тютюневата компания за 2007 г. Останалите над 21 млн. лв. се планира да бъдат разпределени като възнаграждения за членовете на съвета на директорите и за резерви.

Право на глас в събранието имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, или към 10 юни. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в събранието, е 6 юни.

Днес на борсата нямаше сключени сделки с акциите на Благоевград БТ АД.