Решение за прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на Експат Имоти АДСИЦ ще гласуват акционерите на дружеството на Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14 април 2009 г.

Причините за прекратяването на дейността са, че дружеството не изпълнява ефективно заложените в устава му цели и задачи и не осъществява реално инвестиционна дейност. За периода на съществуване компанията е закупила само един имот. Другата причина е влошаване на условията на пазара на недвижими имоти в страната в контекста на разгръщащата се икономическа криза и с оглед на непредвидимите срокове за нормализиране на пазарната ситуация, продължаването на дейността на дружеството се явява неоправдано, се казва още в доклада. Дружеството осъществява множество административни разходи, които не се компенсират с печалба.

За прекратяването на дейността настояват и двама от акционерите в дружеството. Те възнамеряват да инвестират вложените в дружеството средства в други сфери на дейност, които не са позволени от регулаторната рамка на акционерните дружества със специална инвестиционна цел. Компанията ще се занимава със секюритизация на недвижими имоти, като възнамерява да инвестира в имоти с жилищно, търговско, бизнес и хотелско предназначение, както и в селскостопанска земя и земя от горския фонд с перспектива за застрояване.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 29 април 2009 г.