На 18 февруари успешно е приключило отправеното търгово предложение от Централна коперативна банка АД / ЦКБ / към акционерите на македонската Силекс банка АД, съобщиха от финансовата институция. Акционерите, приели търговото предложение, са 107 лица, притежаващи съвкупно 136 658 броя обикновени акции или 62.57% от общият брой на обикновените акции издадени от Силекс банка АД.

Цената за акция бе 4 791 македонски динара. Търговото предложение се смята за успешно ако се закупят минимум 76 437 акции с право на глас, представляващи 41.68% от акциите с право на глас в Силекс банка АД. Търговото предложение бе валидно за акционерите на македонската банка от 30 януарии до 18 февруари 2008 г.

В края на януари ЦКБ АД взе решение за придобиване на до 100% от акциите с право на глас от капитала на македонската банка. Решението е било взето от Управителният съвет на ЦКБ АД на 1 ноември миналата година.

Днес на пода на борсата цената на акциите на ЦКБ АД се покачи с 0.29% до 7 лв. при изтъргувани над 14 хил. ценни книги.