Трейс груп холд АД свиква редовно общо събрание на акционерите на 21 май, стана ясно от съобщение в X3 News. На него акционерите ще гласуват за промяна на устава на компанията.

Промените, за които ще се гласува, са дружеството да може да издава и привилегировани акции, с изключение на такива, които дават право на повече от един глас или на допълнителен дивидент или право на допълнителен ликвидационен дял.

Предвиждат се и промени, съгласно които капиталът на Трейс груп холд АД да може да бъде увеличаван до 20 пъти с решение на Съвета на директорите чрез издаване на нови акции, в продължение на 5 години.

Освет това се предвижда и промяна в седалището и адреса на управление на гр. София, бул. „ Джеймс Баучер” № 71.

Днес книжата на инфраструктурната компания поскъпнаха с 1.74% до 114.31 лв.