Брутен дивидент от 0.62 лв. на акция ще си разпределят акционерите в ЗАД ДЗИ. Начална дата за изплащане на дивидента е 10.08.2009 година, а крайна дата за изплащане на дивидента е 10.11.2009 година.

Финансови институции, чрез които се извършват плащанията са Централен депозитар АД и Сибанк АД. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на общото събрание, или към 09.07.2009 година.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 07.07.2009 година.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!