Средствата, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България възлизат на 558.9 млрд. лв. към 30 септември 2009 г. Техният размер намалява със 131.8 млрд. лв. или с 19.1%, в сравнение със същия период на миналата година. Спрямо 30 юни 2009 г. управляваните средства се увеличават с 92.5 млрд. лв. или с 19.8%. Това показва статистиката на инвестиционните фондове на Българската народна банка.

Активите на местните инвестиционни фондове достигнаха 325.2 млрд. лв. към на септември тази година, като спрямо 30 септември 2008 г., те намаляват със 125.9 млрд. лв. или с 27.9%. В сравнение с 30 юни 2009 г. активите нарастват с 37 млн. лв. или с 12.8%.

Активите на фондовете, инвестиращи в акции към края на септември 2009 г., се повишават с 22.1 млрд. лв. /15.6%/ - от 142.2 млрд. лв. към края на юни 2009 г. до 164.3 млрд. лв. към края на септември. Управляваните средства от балансираните фондове се увеличават с 8.2 млрд. лв. /7.9%/ - от 103.9 млрд. лв. към 30 юни до 112.1 млрд. лв. към 30 септември 2009 г.

Фондовете, инвестиращи в акции имат най-висок относителен дял /50.5%/, спрямо общия размер на активите на местните инвестиционни фондове към 3края на септември 2009 г., при 49.3% към 30 юни 2009 г. и 53.6% към 30 септември 2008 г. Балансираните фондове притежават 34.5% от общата сума на активите към края на септември 2009 г., при относителен дял от 36% и 35.1%, съответно към 30 юни и към 30 септември 2008 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към края на септември 2009 г., спрямо края на юни 2009 г., инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 30.2 млрд. лв. /23.6%/ до 158.3 млрд. лв., депозитите нарастват с 6.9 млрд. лв. /8.3%/ до 89.4 млрд. лв., а средствата в ценни книжа, различни от акции намаляват с 3.7 млрд. лв. /6%/ до 57.7 млрд. лв. Най-голям относителен дял в общата сума на активите имат акции и други форми на собственост - 48.7%, депозити - 27.5% и ценни книжа, различни от акции - 17.8%.

Във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове към края на септември 2009 г. основно значение имат активите, деноминирани в български лева – 76.5% и тези в евро – 18%. Средствата, деноминирани в други валути представляват 3.2% от общия размер на активите.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове е ориентирана предимно към местния пазар, където са съсредоточени 88.2% от инвестициите на местните фондове, спрямо 89.6% към 30 юни 2009 г. В сравнение с 30 юни тази година инвестициите, реализирани в България се увеличават с 22.4 млрд. лв. или с 12.6% до 201 млн. лв. Средствата, инвестирани в страните от Европейския съюз се увеличават с 2.4 млрд. лв. /23.9%/ до 12.5 млрд. лв.,

Привлечените средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове към 30 септември 2009 г., възлизат на 233.6 млрд. лв., като спрямо същия период на миналата година е намаление с 6 млн. лв.

По институционални сектори основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове са Застрахователните компании и пенсионните фондове /48.4%/ и домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата /40.8%/. Към края на септември 2009 г. задълженията към сектор Застрахователни компании и пенсионните фондове се увеличават с 31.2 млрд. лв. до 113.1 млрд. лв.

В пасивите на местните инвестиционни фондове, които към края на септември 2009 г. достигат 325.2 млрд. лв., размера на собствения капитал е 323.9 млрд.лв.