Във връзка с преструктурирането на дейността на Албена АД, се реализираха сделките по покупката на 99.99 % от капитала на Интерскай АД, която бе собственост на Албена Холдинг АД и по продажба на 47.83% от капитала на Албена Инвест Холдинг АД, собственост на Албена АД.

Информацията за това бе тиражирана към инвестиционната общност чрез Българска фондова борса.


Сделките са по чл. 114 от ЗППЦК и са в полза на двете страни. Албена АД закупува Интерскай АД за сумата от 22 577 000 лв., докато от продажбата на акциите от капитала на Албена Инвест Холдинг АД, които са 2 630 611  броя,  ще получи от Албена Холдинг АД  сумата от 26 700 701. 65 лева, като стойността на една акция е 10.15 лв.

На 8.04.2009 г. Албена АД сключи договор за кредит със Сосиете Женерал Експресбанк, чийто предмет е покупката на 99.99 % от капитала Интерскай ЕАД, а размерът му – 22 577 000 лева.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!