С писмо до Корпоративна Търговска Банка АД Ален Мак съобщава, че поради преустановеното подаване на газ в началото на годината, коeто наруши производствения процес, дружеството е в поставено в невъзможността да изпълни навреме задължението си към облигационерите.

Проблемно е изплащане на предвидената част от главницата в размер на 540 000.00 евро, както и съответните лихви за периода в размер на 103 377.34 евро към 30 март.

Във връзка с възникналите проблеми дружеството е предприело действия за издаване на нова /втора по ред/ целева емисия облигации, с набраните средства от която да бъдат изплатени дължимите лихви и главница по настоящата емисия, за което е получило разрешението от притежателите на облигации.
 
Ален Мак АД спазва ангажимента си съгласно проспекта за съотношение - обща сума на задълженията към обща сума на активите от максимум 95% /към 31.12.2008 година съотношението е 40.60%/, както и минималната стойност на пазарната оценка на обезпечението да е минимум 160% от всички задължения на дружеството към облигационерите по главницата на заема /съотношението е 250.40%/, поради което към момента не се налага предоставяне на допълнително обезпечение.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!