Във връзка с преструктуриране и консолидиране на енергийния бизнес на „Алфа Финанс Холдинг” АД, бе извършено прехвърляне на собствеността на „Алфа Енерджи Холдинг” ЕАД от „Алфа Финанс Холдинг” АД към новосъздаденото и регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията дружество „Соларпро холдинг” АД.

Извършените промени са вписани в Търговския регистър на 30.12.2009 г., съобщиха от „Алфа финанс Холдинг” АД.

Още през октомври „Алфа Финанс” и дъщерното му дружество „Каолин” обявиха преструктуриране на бизнеса, свързан с производството на компоненти, изграждането и оперирането на соларни електроцентрали и други възобновяеми енергоизточници. Така в началото на декември „Алфа Финанс Холдинг” прехвърли „Алфа Енерджи” ЕООД, „Силистра Енерджи” ЕООД и „Алфа Енерджи Девня” ЕООД към „Алфа Енерджи Холдинг”. Плановете на компанията бяха да създаде нова холдингова структура под контрола на „Алфа Финанс”, която вече е факт – това е „Соларпро Холдинг”.

Припомняме, че в края на декември 2009 г. „Алфа Енерджи Холдинг” издаде емисия обезпечени облигации с обща номинална стойност 6.173 млн. евро и срок на падежа осем години.