На проведеното на 22 юни Общо събрание на акционерите на Алфа Кредит АДСИЦ е взето решение за разпределение брутен дивидент за 2008 г. в размер на 0.638 лв., стана ясно от съобщение в X3News.

Началната дата за изплащане на дивидент е 7 юли 2009 г., като дивидентите ще бъдат изплатени в срок до 3 месеца от провеждане на общото събрание или до 22 септември.

Цялата печалба на Алфа кредит АДСИЦ за 2008 г. е в размер на 919 940 лв., като от нея 89 940.42 лв. ще се отнесе към фонд Резервен.