Агенцията за приватизация обяви търг с явно наддаване с предварителни квалификационни изисквания за продажбата на 251 400 броя акции, които представляват 100% от капитала на “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, с. Големо село, съобщиха от агенцията.

Началната тръжна цена за дружеството е 100 000 000 лева. Депозитът за участие в търга е в размер на 5 000 000 лева, а стъпката на наддаване 500 000 лева.

Цената на тръжната документация, която не съдържа информационен меморандум, е 2000 лева и може да се закупи от Агенцията за приватизация. Търгът ще се проведе от 11.00 часа на 97-ия ден от обнародване на решението в сградата на АП.

Информационният меморандум ще бъде предоставен за закупуване на лица, сдобили се вече с конкурсна документация, които отговарят на някое от следните предварителни квалификационни изисквания:

І. Стратегически инвеститор, който кумулативно отговаря на следните изисквания:

1. Обем продадена електроенергия от собствени енергийни мощности не по-малко от 5 TWh за всяка от последните 3 финансови години, която да е отчетена в националната мрежа на съответното лице;

2. Собственият капитал по международните счетоводни стандарти трябва да е равен или по-голям от 1 000 000 000 евро към последната финансова година;

3. Кредитен рейтинг - Кандидатите трябва да имат дългосрочен кредитен рейтинг най - малко “А-” (по Standard & Poor’s) или “А3” (по Moody’s Investors Service) или “А-” (по Fitch Ratings);

или

ІІ. Дружество, добиващо български въглища или доставчик на такива, което общо за последните 3 финансови години е добило минимум 1 250 000 тона въглища;

или

ІІІ. Консорциум – юридическо лице, в което минимум 51% от капитала се притежава от дружества, добиващи български въглища и/или от доставчици на български въглища, които за последните 3 финансови години, са добили/доставили минимум 3 000 000 тона въглища.

От приватизационното ведомство уточняват, че до участие в търга няма да се допускат офшорни дружества или такива, които имат просрочени публични задължения към българската държава или просрочени задължения към търговски дружества, в които българската държава притежава повече от 51 % от капитала им.