Само 332 815 акции на Етропал АД останаха непродадени след проведения тази сутрин смесен закрит аукцион за книжата на компанията. Бяха предложени общо 1.4 милиона лота, като след едночасова търговия инвеститорите придобиха 1 067 185 акции на обща стойност над 8.6 млн. лева.

Търговията с книжата стартира от цена 7.95 лева за брой, а таванът бе 10.50 лева за акция. След аукциона пазарната капитализация на Етропал АД надвишава 40 млн. лева.

Етропал АД е част от Еврохолд България АД и оперира в сферата на медицинските консумативи и производството на апарати за хемодиализа.

Ръководството на Еврохолд България оценява достигнатия free float като напълно достатъчен акциите на Етропал АД да се утвърдят като една от ликвидните позиции на БФБ. На настоящия етап не се предвижда повторен търг за непродаденото количество от 332 хиляди акции. В случай, че бъде взето решение за провеждане на нов търг, минималната цена ще бъде определена на база борсовата търговия като в никакъв случай тя няма да бъде по-ниска от 7.95 лева за акция.


Еврохолд България реализира счетоводна печалба в размер на 7 млн. лв. от продаденото количество акции. Резултатът надхвърля 2 пъти заложената прогноза за печалба от продажба на акции, която бе оповестена в началото на 2007 г.