Българо-Американска Кредитна Банка АД (БАКБ) отчита консолидирана печалба от 23.7 млн. лева за първите шест месеца на годината. Към 30 юни 2009 г. активите на банката са в размер на 790.4 млн. лева. 

Капиталовата  адекватност на БАКБ е много висока и достига 22.2%, което е с повече от 10 процентни пункта над изискванията на БНБ.

Показателите за рентабилност и ефективност продължават да са сред най-добрите за банковата система, като коефициента разходи/приходи за полугодието е 14.9%, а възвръщаемостта на капитала е 23.8%.

За покритие на проблемни кредити, банката е заделила над 10.4 млн. лева разходи за провизии, пряко следствие от влошените икономически условия в България и света.

Отчитайки затрудненията и продължаващото въздействие на глобалната криза, от банката възприемат финансовите резултати като добри, а представянето на банката като стабилно.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!