Балкантурист Елит АД прехвърли свои акции от Гранд хотел Варна на Tренд Инвест АД-Лихтенщайн. Обект на сделката са 1.96 млн. акции, които представляват 30% от капитала на дружеството. Така прякото участие на Балкантурист Елит АД в хотела намалява до 36.56%, а делът на Тренд Инвест АД нараства на 32.95%.

В същото време между двете дружества бе осъществена сделка по прехвърляне на акции на Сердиком АД. Обект на контракта са 311 500 акции, които представляват 27.96% от капитала на дружеството. Така Тренд Инвест АД се освобождава от дела си в Сердиком АД, който придоби преди по-малко от месец, а Балкантурист Елит АД придобива 311 500 акции на предприятието.

Сетълментът на сделките е уреден в Централен депозитар на 6 декември тази година.