Банковият надзор на БНБ не е достатъчно ефективен за поддържане на стабилността на банковата система и за защита на интересите на вложителите.

С такава констатация председателят на Сметната палата Цветан Цветков внесе в Народното събрание на 30 октомври одитния доклад за извършения одит на изпълнението за „Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.", съобщиха днес от палатата.

Одитът бе възложен на Сметната палата с решение на Народното събрание от 29 април 2015 г.

„Банковият надзор не е достатъчно ефективен за поддържане на стабилността на банковата система и за защита на интересите на вложителите поради невъзможността му своевременно да установи проблемите в кредитните институции, както и да предприеме адекватни мерки за тяхното предотвратяване", установява одитът.

Сред основните констатации от одита са, че нормативно дейността е осигурена, има вътрешни правила за правомощията и процедурите на банковия надзор, но те не са систематизирани и не създават последователна, изчерпателна и ясна рамка, която да регламентира цялостно дейността по надзора, с всички етапи и нивата на управление, пише БГНЕС.

Почти всички правомощия, компетентности и отговорности по банков надзор са концентрирани в подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор".

Управителният съвет и управителят на БНБ не са ангажирани с надзорния процес, поради което има риск надзорната дейност да не е ефективна. 

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор", е получил правомощия да прилага и неформални мерки за въздействие заедно с надзорните мерки, което освен че е в противоречие със Закона за кредитните институции, е и предпоставка да се избегне прилагането на необходима надзорна мярка.

Същият подуправител има право да предлага лице, което да го замества и то да е от по-ниска степен в йерархията, без заместването да е обвързано с конкретен обем на правомощията. Това създава риск за правилността и обективността на решенията, които са от изключителна компетентност на подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор", се посочва още в доклада.

В одита е записано също, че липсва утвърден ред за изготвяне и утвърждаване на годишни планове за надзорни инспекции и отговорности. Процесът по избор на банките, планирани за инспекции, не е документиран.