От БДЖ днес анонсираха изпълнение на структурна реформа с цел повишаването на конкурентоспособността на транспортната услугата и увеличаването на пазарния дял на дружеството.

Според плана за преобразуване на дружеството се създават и отделят три дъщерни дружества: «БДЖ - Пътнически превози» ЕООД, «БДЖ - Товарни превози» ЕООД и «БДЖ - Тягов подвижен състав (Локомотиви)» ЕООД. Всяко едно от дъщерните дружества е 100 % собственост на дружеството майка БДЖ. Капиталът на новите дружества е формиран изцяло за сметка на полученото от БДЖ имущество и обезпечен с него.

«БДЖ - Пътнически превози» ще извършва железопътни превози на пътници на територията на страната, наемане на локомотиви и вагони за извършване на железопътни превози на пътници, поддръжка и ремонт на подвижния състав локомотиви и вагони. Капиталът на дружеството е в размер на 9900 440 лв. Едноличен собственик на този капитал е БДЖ. Управител на «БДЖ - Пътнически превози» става Димитър Петков.

«БДЖ - Товарни превози» ще извършва железопътни превози на товари на територията на страната, наемане на локомотиви и вагони за извършване на железопътни превози на товари, поддръжка и ремонт на локомотиви и вагони. Капиталът на дружеството е в размер на 23250 870 лв. Едноличен собственик на този капитал е «БДЖ». Управител на «БДЖ - Товарни превози» ЕООД е Пенчо Попов.

«БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)» ще осигурява локомотивна тяга със собствени или наети локомотиви за предоставяне на железопътни транспортни услуги за превоз на пътници и/или товари, поддръжка и ремонт на локомотиви. Капиталът на дружеството е в размер на 25217 210 лв. Едноличен собственик на този капитал е «БДЖ». Управител на «БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)» е Чавдар Трендафилов.

Дружеството-майка БДЖ ще има задачата да извършва, координира и контролира единния експлоатационен процес при осъществяването на превозната дейност на групата, взаимоотношенията с Национална компания «Железопътна инфраструктура», както и с другите железопътни превозвачи. БДЖ запазва предмета си на дейност като железопътен превозвач, като ще извършва международни превози на пътници и товари и специални превози (в т.ч. и на опасни товари) в страната и чужбина. Превозвачът става собственик на товарните и пътнически вагони, както и на локомотивите, и ги отдава под наем на трите дружества. Ще извършва капитален ремонт и модернизация на локомотивите и вагоните и остава длъжник по всички натрупани краткосрочни и дългосрочни задължения към момента на преобразуването. БДЖ остава собственик на всички неоперативни активи, които е имало дружеството към момента на преобразуването и извършват всички сделки на управление и разпореждане с тези активи.