Публичното предлагане на БенчМарк Фонд-6 Паричен стартира на 3 юни и в рамките на един ден бяха набрани 1 млн. лв., което позволява само един ден след старта да започне и обратното изкупуване, съобщиха от компанията.

БенчМарк Фонд-6 Паричен е взаимен фонд с нискорисков профил.

Портфейлът на БенчМарк Фонд–6 Паричен се състои основно от инструменти на паричния пазар. Договорният фонд инвестира до 90% от активите си в депозити в банки, репо сделки и други инструменти на паричния пазар. За такива се считат всички с падеж до една година, което освен акциите, изключва и облигациите.

Този тип колективни инвестиционни схеми са добри за няколко типа инвеститори - тези, които желаят да спестяват, но в същото време изискват гъвкавост за финансите си, за юридически лица, които могат да оптимизират паричните си потоци, като инвестират свободния си ресурс краткосрочно, за инвеститори на капиталовия пазар, които изчакват да отмине кризата и при добра възможност да инвестират отново на пазара на акции, коментира Петко Вълков, Изпълнителен директор на БенчМарк Асет Мениджмънт.