През четвъртото тримесечие на 2007 г. заетите лица са 3 306 000, или 49.8% от населението на 15 и повече навършени години, съобщи Националният статистически институт. От там уточняват при сравнението на данните за четвърто тримесечие на 2006 спрямо същия период на 2007 г., че продължава тенденцията на увеличение на заетостта и намаление на безработицата. Броят на заетите лица нараства със 146.8 хил., а коефициентът на заетост - с 2.4 пункта.
Същевременно безработните лица през последното тримесечие на миналата година са спаднали до 215 300, или 6.1% от икономически активното население. В сравнение със същото тримесечие на 2006 г. броят на безбаротните намалява със 73 100, а коефициентът на безработица пада с 2.3 пункта.

По данни от бизнес анкетите на НСИ през март 2008 г. 19.3% от промишлените предприятия посочват недостига на работна сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През декември 2007 г. средната работна заплата е била 480 лв., или с 5.7% повече в сравнение с предходния месец, докато спрямо декември 2006 г. ръстът е 22.4%, сочат още данните на НСИ.