Готови проекти за 4 млн. лв. планира да реализира през 2008 година един от лидерите на зърнения пазар БГ АГРО АД. Инвестициите ще са главно в земеделска техника. Дружеството се подготвя за листване на борсата и вторично предлагане на до 25% от акциите си в близките 3 месеца.

Варненската компания е специализирана в едро земеделие, дистрибуция на торове и препарати за растителна защита, търговия, съхранение, спедиция и транспорт на селскостопанска продукция. Класирана е на второ място сред 700-те най-прогресивно развиващи се български дружества и е един от водещите износители на зърно.

Очакваните приходи на консолидирана база за тази година са за над 42 млн. лв., при 33 млн.лв за миналата година. 3.3 млн. лева са очакваните печалби, при 75 хил. декара размер на обработваемите площи.

Компанията контролира управлението на дъщерни дружества, чрез които развива дейности по търговия със зърнени храни и маслодайни култури, съхранение и обработка на земеделска продукция, спедиция, морско агентиране и наемане на корабен тонаж за превози по море, лабораторен анализ и оценка на показателите за качеството на земеделската продукция.

Капиталът на БГ АГРО АД е разпределен в 40 357 440 акции с номинална стойност 1 лев. Емисионната цена на книжата, които ще бъдат предложени на инвеститорите чрез SPO, тепърва ще се уточнява. Методът на реализиране на емисията е бук билдинг, а към момента книжата са подадени на Централен депозитар за обезналичаване.