Увеличение на капитала от 20 хил. на 50 хил. лв. ще предприеме Некстборн ООД. Решението за това е взето на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 27 октомври.

Бианор Холдинг АД, представлявано от изпълнителния директор Костадин Йорданов, ще запише нови 3 000 дяла с номинал 10 лева, кат оп отози начин ще увеличи дела си в Некстборн ООД до 4 600 дяла на обща стойност 46 000 лева.

Участието на холдинга в капитала на компанията се променя от 80% на 92%.

В днешната сесия търговия с книжа на Бианор Холдинг АД няма.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.