Биовет АД ще продаде Когенерационната газова централа, собственост на дружеството, за 13 300 000 евро. Това решение е взето на извънредо общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 27 декември, съобщи БФБ-София.

Акционерите на пещерската компания са овластили Управителния съвет и изпълнителните директори да сключат сделки по предоставяне на обезпечения от страна на Биовет АД, във връзка с договор за банков кредит между Хювефарма АД-София и Банка Пиреос България АД, на обща стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен отчет на дружеството. Обезпеченията представляват залог върху машини и съоръжения, собственост на Биовет.

Биовет АД откри газовата централа в Пещера в средата на 2006 г., след като получи лиценз за производство на електрическа и топлинна енергия от Държавната комисия за енергийно регулиране. Газовата централа е създадена, за да произвежда пара за технологични нужди и електрическа енергия.