По повод днешната публикация в DarikFinance, свързана с налагането на санкции от страна на БФБ и КФН, изпълнителният директор на Българска фондова борса Бистра Илкова направи следното уточнение и допълнение:

С Решение 562-FB/18.06.2009 г. заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" издаде одобрение на измененията в Правилника на борсата, приети от Съвета на директорите на 04.06.2009 г.

Промените са в две основни направления:

1. Удължава се с три месеца срокът за реорганизация на Неофициален пазар на акции

2. Отменят се текстовете, съгласно които Борсата следваше да налага санкции на своите членове за нарушения на Закона и актовете по прилагането му.

Със сегашното одобрение на промените по т. 2 се слага край на сагата "Правила за надзор", продължила повече от 1 година, период в който Борсата работеше на база на частично одобрени правила за надзор, тъй като отказваше категорично да изпълнява функциите на административно наказващ орган. Такова беше и становището
на всички съсловни организации.

След встъпване в длъжност на новите членове на КФН и след проведена среща с председателя й и заместник-председатели на комисията, се постигна пълен консенсус по въпроса, след което Съветът на директорите на Борсата направи и внесе за одобрение съответните промени в Правилника.

Занапред Борсата ще продължи/както досега/ да налага санкции на своите членове само за нарушения на Правилника, както и да оказва пълно съдействие на КФН при изпълнение на надзорните й функции.

 

* Заглавието е на редакцията