Министерството на отбраната не изпълнява решение на ВАС за класирането на кандидатите за обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за българската армия и не зачита становища на КЗК, БАБХ и Българската служба по акредитация.

 

Става въпрос за обществена поръчка за 24 млн. лева, която отново влиза в Комисията за защита на конкуренцията.

Върховният административен съд установява, че фирми с нередовни документи са спечелили проведения в началото на годината търг и препоръча на МО да извърши прекласиране.

След жалбата на едната фирма с редовни според КЗК, БАБХ и Българската служба по акредитация документи, случаят отново ще бъде разглеждан от Комисията за защита на конкуренцията.

Фирми с
нередовни документи за тази процедура, са доставяли храни на армията в продължение на повече от 2 години – от края на 2007 до 2010 г.

Вместо прекласиране Министерство на отбраната отстранява всички участници в процедурата, в това число и фирмите с редовни документи.

Според управителя на една от тях, “Панда И.П.”, Ивайло Пандов, “с прекратяване на процедурата с основанието, че никоя от офертите не отговаря на предварително обявените условия, министерството си осигурява възможност да заобиколи откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с обявление до неограничен кръг лица и да премине към процедура на договаряне. В тази процедура възложителят може да ограничи броя на кандидатите, които възнамерява да покани да участват в договарянето и разполага с много повече възможности да определи за изпълнител участник, избран в противоречие с принципите на свободна и лоялна конкуренция”.

Според решението на ВАС основният проблем при участието в обществена поръчка е следният: сертифициращите организации, които издават сертификати, че една фирма е приложила правилата на двата стандарта ISO 9001:2008 и ISO22 000, допускат слабости при издаването на сертификатите.

Много често не се описва къде се извършва дейността, какво точно е сертифицирано. При две от фирмите, участвали в търга за доставка на хранителни продукти за армията, сертификатът е издаден за Пловдив, въпреки че стандартът задължава изрично да се упомене конкретната площадка, където се извършва дейността. Това е описано в съдебното решение на ВАС. Този парадокс е възможен, защото към датата на сертифициране тези фирми не са имали право за извършване на такава дейност.