Общият показател на бизнес климата през ноември сe повишава с 0.4 пункта в сравнение с октомври, което е резултат главно от отчетения относително по-добър бизнес климат в сектора на услугите и в промишлеността спрямо предходния месец, съобщиха от Националния статистически институт.

Промишленост През ноември съставният показател бизнес климат в промишлеността се покачва с 1 пункт спрямо равнището си през октомври, като за последните четири месеца се е придвижил в положителна посока с 3.7 пункта от най-ниската си точка, регистрирана след есента на м.г., когато започна негативното развитие на стопанската конюнктура в отрасъла.

Повишението на показателя през последния месец се дължи на подобрените оценки на мениджърите от промишлеността за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче очакванията за бизнес ситуацията през следващите шест месеца са леко влошени в сравнение с октомври.

Предприемачите отчитат намаление на производствената активност в промишлеността през последните три месеца. Очакванията за следващите три месеца са също по-неблагоприятни в сравнение с изразените мнения през октомври. Мениджърите предвиждат и по-нататъшно съкращаване на персонала.

Осигуреността на производството с поръчки както от страната, така и от чужбина се е понижила в сравнение с октомври, като слабо са се повишили запасите от готова продукция.

Несигурната икономическа среда е факторът с най-силно негативно въздействие върху дейността на промишлените предприятия. На втора и трета позиция продължават да бъдат недостатъчното търсене от страната и това от чужбина, които през ноември представляват още по-голяма пречка за производството в предприятията в сравнение с предходния месец, отбелязват от НСИ.

Относно продажните цени в промишлеността очакванията на около 80% от предприятията са за запазване през следващите три месеца на настоящото ниво на цените. През последните месеци обаче леко се покачва относителният дял на тези, които очакват повишение на цените.

Строителство Бизнес климатът в строителството през ноември се понижава с 2.9 пункта спрямо предходния месец, сочат данните на Статистиката.

Намалението се дължи най-вече на влошените оценки на строителните предприемачи за бизнес ситуацията в предприятията. По мнение на строителните предприемачи продължава да се свива строителната активност и да се влошава осигуреността на производството с поръчки, като същевременно и очакванията за дейността през следващите три месеца са негативната тенденция да продължи. Запазват се и очакванията за намаление на персонала.

С най-голяма тежест сред причините, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да бъдат несигурната икономическа среда, недостатъчната финансова обезпеченост и недостатъчното търсене, като негативното влияние и на трите фактора през ноември се засилва.

През ноември предприятията, които предвиждат намаление на продажните си цени, продължават да са повече от тези, които считат, че цените им ще се повишат през следващите месеци.

Търговия на дребно През ноември 2009 г. стопанската конюнктура в търговията на дребно се запазва както през октомври, а стойността на бизнес климатът в търговията остава приблизително същата.

Според търговците на дребно през следващите три месеца се очаква запазване както на обема на продажбите, така и на обема на поръчките към доставчиците. Основен фактор, затрудняващ дейността на предприятията, остава несигурната икономическа среда. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени в търговията на дребно анкетата не отчита очаквания за увеличаване на цените.

Услуги В сравнение с октомври през ноември съставният показател бизнес климат в сектора на услугите се покачва с 2.6 пункта поради леко подобрените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията и по-оптимистичните им очаквания относно бизнес ситуацията през следващите шест месеца.

Търсенето на услуги през последните три месеца е намаляло, но прогнозите за следващите три месеца са по-оптимистични. Анкетата през ноември регистрира намаление на заетите в бранша, като не се очаква увеличение на заетостта през следващите три месеца.

В дългосрочен план най-силен фактор, затрудняващ дейността на предприятията в сектора на услугите, е конкуренцията в бранша, но в настоящата ситуация тя е изместена от несигурната икономическа среда като основно затруднение. Относно продажните цени в сектора на услугите предприемачите продължават да очакват намаление на цените през следващите три месеца.