Бизнесмен е купил имотите на собствената си фирма, за да не плати данъците върху тях, съобщиха от Националната агенция за приходите в столицата. Съдът обаче е обявил договорите за продажба за недействителни и е дал възможност имотите да бъдат продадени публично, за да се погасят задълженията от 150 000 лева.

Практиката на данъчните показва, че за да избегнат плащането на задълженията към бюджета, някои длъжници се освобождават от активите си и вече нямат имущество, от което да бъдат събрани дължимите данъци и осигуровки. Установени са случаи, при които след започване на ревизия длъжникът се освобождава от активите, като ги прехвърля на роднини, използва ги за апортни вноски или си ги купува като физическо лице на много по-ниска цена от пазарната.

Данъчното законодателство дава възможност за атакуване на тези сделки в съда и за обявяване на тяхната недействителност по отношение на държавата, длъжника и третото лице, договаряло с него. За да се заведе дело, към момента на извършване на разпореждането с вещта трябва да е налице  непогасено публично задължение или да е започнало ревизионно производство срещу продавача. В момента в столичната дирекция на НАП се водят  10 съдебни дела, като общата стойност на сделките, чиято недействителност се иска е около 18 млн. лв. Част от заведените по-рано дела  са приключили още на първа инстанция с плащане на задължението. По други,  съдът се е произнесъл в полза на държавата.

Образуването на искови производства за обявяване на недействителност на действия и сделки е крайна мярка за принудително събиране на вземанията. Тя ще се прилага все по-интензивно с цел предотвратяване на опитите за неплащане на данъци и осигуровки  и повишаване приходите в бюджета.