Бизнесът на компаниите за бързи кредити се развива все по-добре. Към края на декември 2014 г. заемите отпуснати от тях възлизат на 2.045 млрд. лв. Те се увеличат с 1.6% на годишна база.

Върху вземанията оказват влияние нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 148.9 млн. лева.

Преобладават кредитите над 1 до 5 години, които са 663.1 млн. лв. в края на декември 2014 година. Те се увеличават с 15.7% спрямо края на декември 2013 г.

Делът на лошите заеми в портфейлите на дружествата намалява до 26.9%, спрямо 27.5% къ м края на третото тримесечие на миналата година. Сумата на необслужваните задължения възлиза на 549.5 млн. лв, сочат данните на БНБ.

В структурата на вземанията преобладават потребителските кредити, които са 1.211 млрд. лв. в края на четвъртото тримесечие на 2014 година.

Същевременно пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.743 млрд. лв. при 2.616 млрд. лв. в края на декември на 2013 година.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, които са 1.264 млрд. лв., като тези с матуритет над 1 година представляват 71.9% от всички. Чуждестранното финансиране за дружествата за бързи заеми възлиза на 894.9 млн. лв. и се увеличава с 5.1%.