Към края на месец септември бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 552.3 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 590.5 млн. лв. и превишение на приходите над разходите по европейските средства в размер на 38.2 млн. лева, показват данните на Министерството на финансите.

Резултатите от предприетите мерки за стабилизиране на фискалната позиция вече започват да се проявяват, съобщиха от ведомството. Бюджетният дефицит на месечна база бе намален над 5 пъти още през месец август спрямо юли. При дефицит за месец юли от 564.3 млн. лв., за август той е 92.3 млн. лв., а през септември продължи да се свива до 73.6 млн. лв., посочват от ведомството. За момента подобряването на салдото на месечна база е все още само по линия на строгите ограничения в разходите.

През последното тримесечие на годината се очакват и ефекти от мерките за повишаване на събираемостта на приходите, с което всички усилия са насочени за постигане на стабилна бюджетна позиция в края на годината. Това ще позволи и поддържане на размера на фискалния резерв на относително стабилно ниво, което като част от международните валутни резерви на страната е в подкрепа на паричния съвет.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец септември възлиза на 14.868 млрд. лв., което е 80.3% от общите постъпления по консолидираната фискална програма.

Фискалният резерв към 30.09.2009 г. е в размер на 7.691 млрд. лева.