С публикация в днешния брой на Държавен вестник Блек Сий Инвестмънтс АДСИЦ обявява начало на публично предлагане.

Емисията, която се предлага на инвеститорите е от 14 300 000 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност на книжата 1 лев, съгласно решение за увеличаване на капитала, който към момента е в размер на 650 хил. лв.

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, притежаващи акции най-късно на седмия ден след датата на обнародването на съобщението. На следващия работен ден в Централен депозитар се открива сметка за права, като срещу всяка стара акция се издава 1 право за записване на 22 нови акции по посочената емисионна стойност.

Инвестиционният посредник, който ще обслужи процедурата е ИП Сомони Файненшъл Брокеридж ООД, а капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 8 млн. нови акции.