От Българската стопанска камара представиха резултатите от традиционната годишна анкета сред членовете на Камарата, озаглавена „2007-ма през погледа на бизнеса”. Проучването обхваща всички сектори на икономиката, както и различни по големина предприятия от всички региони за планиране.

И тази година участниците в анкетата оценяват изтеклата календарна година като успешна - 73% от запитаните, а 17% от анкетираните не намират разлика с предходната година. Едва 10% преценяват годината като неуспешна.

Реалното членство на България в ЕС от 1 януари 2007 г. се е отразило положително върху икономиката на страната ни според 45% от запитаните, според 37% не се е отразило съществено, а 15 % твърдят, че резултатът е негативен.

Най-голям дял от инвестициите си през 2007 г. 42% от предприемачите са насочили към подмяната на машини и съоръжения, 26% са инвестирали в сгради, а 22% - в системи за управление от сериите ISO, OHSAS и HACCP. Най-малко внимание обръща българският бизнес на инвестициите в индустриална собственост (марки, патенти, промишлен дизайн) – само 11% от запитаните са направили подобни вложения през изтеклата година.

Според анкетата, проблемите в инвестиционно отношение за 39% от представителите на бизнеса е подобряването на енергийната ефективност на производството, за 29% - екологичните изисквания, за 22 % - осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и за 10% - санитарно-хигиенните изисквания.

За преодоляване на съществуващите проблеми, бизнесът в голяма степен разчита и на европейското финансиране – 58 % от запитаните категорично обявяват готовността си да кандидатстват с проекти пред европейските фондове, а други 24% все още се колебаят. Само 13% нямат подобни намерения, а 5% твърдят, че не разполагат с нужния ресурс (вкл. човешки).

Като проблеми, стоящи пред ефективното развиване на своята дейност, анкетираните посочват най-често липсата на квалифицирана работна ръка – 52% и бюрокрацията пак 52% от запитаните. Следват ниското качество на административното обслужване - 36%, нелоялната конкуренция - 35%, често променящата се нормативна уредба - 34% и корупцията - 32%.

Според анкетата на БСК, всеки втори работодател страда от липса на работна ръка, а други 25% имат проблем с намирането на работници за определени позиции. 24% декларират, че проблем с работната ръка пред тях не стои.