Международните валутни резерви на България към края на 2007 година възлизат на 11.935 млрд. евро, което е 41% от БВП, сочи докладът на БНБ за изтеклата година, който беше внесен в Народното събрание. Нетните преки чуждестранни инвестиции достигат 20.5% от БВП и покриват над 100% от дефицита по текущата и по капиталовата сметка, който в голяма степен са дължи на вноса на капиталови стоки.
В отчета се отбелязва, че притокът на чуждестранни капитали е останал висок и през втората половина на годината въпреки стагнацията в световен мащаб заради ипотечната криза в САЩ.
Качеството на активите на банките се запазва добро. Към средата на годината повишаването на кредитирането към частния сектор се увеличава до 47.7% на годишна база при 24.6% през 2006 година. Ускоряването на кредитирането е особено ясно при небанковите институции, а не толкова при домакинствата.
В края на 2007 година сумата на активите на банките нараства до 59.1 млрд. лв., което е с 40% повече спрямо 2006 година. Основен принос за това е нарастването на депозитите и увеличението на собствения капитал.
В БНБ през изтеклата година са регистрирани 8118 фалшиви банкноти. 1542 са задържани, а останалите са циркулирали преди да бъдат регистрирани. Броят им е нараснал със 77.4% в сравнение с 2006 година. Най-много са тези от 20 лв., следвани от 10 лв. и купюрите от 50 лв.
Централната банка отбелязва ръст и при ипотечното кредитиране. Отпускането на корпоративни заеми в две трети от случаите е в евро. Ликвидността на кредитните институции остава добра, отчита още БНБ.