На проведено днес заседание Управителният съвет на БНБ прие план за реформиране и развитие на банковия надзор.

Целта е да се приведат надзорните практики в България във възможно най-пълно съответствие с актуалния международен стандарт, какъвто са Базелските принципи от 2012 г.

Планът е резултат от близо едногодишен процес, който включваше основно два етапа - вътрешен анализ и оценка на процедурите и практиките на управление „Банков надзор“ и независима външна оценка на ефективността на банковия надзор в България, изготвена от екипи на Международния валутен фонд и Световната банка.

Планът описва приоритетните дейности и сроковете за тяхното изпълнение през тази и следващата година.

Анализът и оценките показват, че степента на съответствие на надзорни практики с Базелските принципи е незадоволителна. От общо 29-те критерия по 9 е констатирано съответствие, по 12 – съответствие в голяма степен, и по 8 – несъответствие в голяма степен.

Открояват се шест проблемни сфери: неадекватен управленски модел за упражняване на надзорните функции на БНБ; слабости във вътрешната организация на управление „Банков надзор“; непълноти в нормативните актове, вътрешните правила и наръчниците, регламентиращи банковия надзор; липса на институционална рамка за управление на кризи и преструктуриране на банки; недобра информационнотехнологична и комуникационна осигуреност на надзорната дейност; недостатъчна координация и обмен на информация с други институции с отношение към надзорната дейност.

Планът за реформиране и развитие на банковия надзор включва конкретни мерки за решаване на проблемите в тези сфери.

До края на октомври тази година БНБ ще приеме нови вътрешни правила и наръчници, регламентиращи надзорната дейност. Освен това ще бъде създадена дирекция „Дистанционен надзор“ и вътрешен консултативен съвет по изготвянето и прилагането на надзорни мерки.

След кризата с Корпоративна търговска банка, която показа пълното безсилие на регулатора да решава такъв тип проблеми, се планира създаване на нова дирекция „Преструктуриране на банки“, която ще бъде извън управление „Банков надзор“.

До края на годината ще бъде увеличен броят на инспекционните екипи и ще започне да работи нов отдел „Анализ на рисковете, свързани с пазарното поведение“ в дирекция „Специален надзор“.

През март 2016 г. трябва да бъдат готви законодателни промени с цел разширяване на правомощията за надзорни мерки. А през втората половина на следващата година ще бъде избран независим консултант за външна оценка на информационнотехнологична и комуникационна осигуреност на банковия надзор.

Целта е през септември 2016 г. да е изготвен цялостен преглед на наредбите, вътрешните правила и наръчниците, регламентиращи надзорната дейност и привеждането им в съответствие с Базелските принципи и решенията на Европейския банков орган. А до края на следващата година да бъдат подписани меморандуми за координация и обмен на информация със съответните институции.

Освен това БНБ ще започне да извършва ежегоден вътрешен одит за спазване на правилата и процедурите за надзорната дейност и ще изготвя тримесечни доклади за установените надзорни проблеми, предприетите мерки и тяхното изпълнение, както и за промени в акционерната структура на банките.