Общо 2 359 586.90 лв. от печалбата си за 2008 година ще разпредели като дивидент за акционерите си Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна.

Решението е гласувано на Общо събрание на акционерите, проведено на 29 юли. Размерът на дивидента бруто е 0.44 лв. на акция. Нето, акционери физически лица ще получат по 0.42 лв. за акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на Общото събрание на екционерите, т.е. на 13 юли 2009 година.

Болкан Енд Сий Пропъртис АДСИЦ ще изплати гласувания дивидент в срок до 31.12.2009 година.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!