Борсата регистрира за търговия на Неофициален пазар сегмент А емисия акции на Сингулар АДСИЦ.

Присвоеният борсов код на дружеството е SING, а определената датата, от която ще стартира търговията с книжата му, е 19 ноември. Броят на акциите е 650 хиляди с номинална стойност 1 лев.

Сингулар АДСИЦ развива дейност по набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти. Занимава се с извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда, както и последващата им продажба.