Брутният външен дълг в края на декември 2008 г. възлиза на 36.648 млрд. евро, като спрямо края на 2007 г. нараства с 27% или 7.794 млрд. евро, съобщиха от БНБ.

Най-голям принос за това имат задълженията на сектор Банки, които нарастват с 3.307 млрд. евро. В сравнение с края на ноември 2008 г. дългът на сектора обаче намалява с 616.4 млн. евро.

В края на декември 2008 г. дългосрочните задължения са в размер на 23.303 млрд. евро или 63.6% от дълга, а краткосрочните са за 13.345млрд евро или 36.4% от дълга.

Данните на централната банка сочат, че брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на декември 2008 г. е в размер на 2.719 млрд евро (8% от БВП), като намалява спрямо края на 2007 г. с 379.6 млн. евро. Намалението се дължи основно на погасени през март 2008 г., преди падежа, заеми към Световната банка.

Към 31.XII.2008 г. в евро е деноминиран 85.2% от брутния външен дълг, а в щатски долари - 7 на сто. Спрямо декември 2007 г. се наблюдава намаление на дела на еврото с 1.5 процентни пункта и намаление на дела на щатския долар с 1.1 процентни пункта.

През януари – декември 2008 г. са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг в размер на 6.810 млрд. евро при 6.421 млн. евро за същия период на 2007 г., отчитат от БНБ.

През същия период на миналата година са получени кредити и депозити от нерезиденти в размер на 11.771 млн. евро при 12.594 млрд. евро за периода януари-декември 2007 г.

Нетният външен дълг в края на декември 2008 г. възлиза на 19.203 млрд евро (56.8% от БВП), като нараства със 7.376 млрд евро в сравнение с края на 2007 г., когато е бил 11.827 млрд. евро.