Булгартабак АД ще разпредели по 9.4627 лв. брутен дивидент на акция, става ясно от съобщение до инвеститорите, публикувано на сайта на БФБ. Общата сума, която ще бъде раздадена като доход на притежателите на акции, е близо 70 млн. лв., стана ясно след проведеното общо събрание на акционерите на 21 май.

Тази сума е формирана от реализираната печалба за 2012 година в размер на 10 883 950.53 лв., натрупаните средства на стойност 1 042 946.00 лв. като „Допълнителни резерви“ и 57 787 031.34 лв. от разпределяемата част от фонд „Резервен“.

Право да получат дивидента имат лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на общото събрание на акционерите или към 4.06.2013 година. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството, които дават право на притежателя им да получи дивидент, е 31 май.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!