Трицифрен ръст на нетната печалба за полугодието обяви Булгартабак - холдинг АД. Според данните в консолидирания отчет за първите шест месеца на годината дружеството реализира 7.53 млн. лв. нетна печалба, което е увеличение със 165% спрямо същия период от време на миналата година.

Продажбите са се увеличили до 6.74 трлн. къса цигари или 123.39 млн. лв., като от тях за вътрешния пазар са реализирани тютюневи изделия за 21.378 млн. лв.

Увеличават се изнесените количества цигари, както и приходите от износа.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!