Европейската комисия поиска от единадесет държави членки (Белгия, България, Кипър, Чешката република, Испания, Финландия, Унгария, Литва, Люксембург, Полша и Португалия) да осигурят цялостно транспониране на Директивата за енергийната ефективност.

Съгласно тази директива държавите от ЕС трябва да реализират икономии на енергия от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Те трябва да направят това чрез използване на схеми за задължения за енергийна ефективност или други целенасочени политически мерки за насърчаване на енергийната ефективност в домакинствата, промишлеността, сградите и транспорта, съобщиха от ЕК.

Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното право до 5 юни 2014 г.

Днес Комисията изпрати мотивирани становища до Белгия, Кипър, Чешката република, Испания, Финландия, Литва, Люксембург и Полша.

Комисията също така установи неточности при транспонирането в националното законодателство в България, Унгария и Португалия, които са разгледани в изпратените днес допълнителни мотивирани становища.

Днешното допълнително мотивирано становище за Унгария замества решението на Комисията да сезира Съда на ЕС. Комисията продължава да следи изпълнението на Директивата и в бъдеще ще разгледа всички евентуални проблеми.

Държавите членки разполагат с два месеца, за да изпълнят своите задължения, след което Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях и да поиска налагането на финансови санкции.