България намали държавния си дълг с 24%. Министерството на финансите е изплатило над 990 милиона евро по 5 годишни еврооблигации, съобщиха от ведомството.

В сумата са включени главница в размер 950 млн. евро, както и последния дължим лихвен купон в размер на 40,375 млн. евро, съобщиха от ведомството.

Средствата за погасяване на падежиращата се емисия са набрани по време на успешно емитираните през март 2016 г. на международните капиталови пазари двоен транш облигации на стойност близо 2 млрд. евро по средносрочната програма за емитиране на дълг на външните пазари.

Трансакцията включваше транш от 7-годишни облигации на стойност 1,144 млрд. евро при лихвен купон от 1,875 % и транш от 12-годишни облигации на стойност 850 млн. евро при лихвен купон от 3,000 %.

С част от постъпленията се погаси дълг в обращение през миналата година, а другата част остана като наличност към края на 2016 г. за покриване на падежа по еврооблигациите на 9 юли 2017 г., след като не се наложи финансовият ресурс да бъде използван от правителството за запазване на стабилността на банковата система във връзка с извършения преглед на качеството на активите и стрес тестовете на българската банкова система.

С извършване на плащането държавният дълг на България се редуцира с 950 млн. евро – от 12,884 на 11,934 млрд. евро. Това представлява спад в съотношението дълг към брутен вътрешен продукт с близо два процентни пункта съответно от 25,9 % на 24,0 %. По този начин на държавния бюджет ще бъдат спестявани разходи за обслужване на дълга в размер на 40,375 млн. евро годишно.