През април 2011 г. доверието на потребителите в България намалява с 3.1 пункта

спрямо нивото си през януари, което се дължи главно на спад в потребителското доверие сред населението в селата с 8.5 пункта. При градското население равнището на показателя намалява с 0.5 пункта.

 

Ако разгледаме този показател на фона на нарастването на оборота при търговията на дребно през първите три месеца на годината, може да се каже, че българинът е песимист, но започва да купува. Това обаче важи основно за големите градове. В селата и малките населени места, където безработицата е по-висока, а доходите по-ниски, последствията от кризата ще преминат много по-бавно.

 

Общата оценка на потребителите за настоящото развитие на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца е влошаване.

 

По отношение на промяната на икономическата ситуация в страната през следващите дванадесет месеца очакванията на потребителите са също по-песимистични.

 

Населението в селата влошава с 10.2 пункта оценката си за настоящото състояние на бюджета на домакинството, а при финансите на градските домакинства влошаването е с 1.2 пункта.

 

През април тревожни остават усещанията на потребителите по отношение на повишаването на потребителските цени. Оценката им за „инфлацията през последните дванадесет месеца” има по-висока стойност в сравнение с мненията, изразени три месеца по-рано.

 

Инфлационните очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца. В същото врене, по отношение на безработицата преобладаващи са предвижданията, че ще има съкращаване на персонал и през следващите дванадесет месеца, и то с по-високо темпо по мнение на потребителите в селата.

 

Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голямата част от потребителите като неблагоприятна за спестяване, а и очакванията им по отношение на възможността да спестяват през следващите дванадесет месеца се влошават, което силно контрастира със силното нарастване на депозитите на населението през първите два месеца на годината.

 

Анкетата отчита леко подобрение на нагласата да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба. За следващите дванадесет месеца обаче потребителите са по-резервирани в намеренията си да извършват такива разходи, като същевременно продължават да регистрират отрицателната си нагласа и по отношение на извършването на разходи за подобрения в дома, закупуването или построяването на жилище и покупка на кола през следващите дванадесет месеца.