Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), беше избрана за вицепрезидент на Групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), съобщиха от АИКБ. Тя остана и член на Бюрото на ЕИСК – органът, който ръководи политически дейността на Комитета.

ЕИСК е консултативен орган, който предоставя официална възможност на представителите на социалните партньори и на гражданското общество в ЕС - организации на работодателите и на работниците и служителите и на неправителствени организации, да изразят своето мнение по основни въпроси в ЕС.

Групата на работодателите, в която членуват 111 представители на бизнеса от индустрията, търговията, услугите и земеделието от 27-те държави членки на ЕС, играе ключова роля за създаването на благоприятна бизнес среда в общото европейско икономическо пространство.

Ангелова ще отговаря за стратегията на Групата на работодателите и за връзките с Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP). Подобна позиция дава възможност за пряко представяне на българската позиция при формирането на политики на европейско равнище по важни въпроси като повишаване на конкурентоспособността, подобряване на бизнес климата, Европа 2020 и др.