Промишлеността бързо нараства през май. В търговията на дребно се забелязва оживление. Само строителството продължава да е под натиск, тъй като инвеститорите в сектора остават доста предпазливи след кризата от 2009 г.

По данни на НСИ промишленото производство нараства с 0.4% е сравнение с април 2015 г. и с 3.9% спрямо съответния месец на 2014 година.

Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост, с 1.1%, и в добивната промишленост, с 0.2%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ има намаление - с 1.8%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили, с 13.3% и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване, с 12.0%.

Оборотът в търговията на дребно нараства с 0.2% спрямо април и с 0.8% спрямо същия май, предходната година.

Най-силно е увеличението при търговията с автомобилни горива и смазочни материали, с 1.1%, фармацевтични и медицински стоки, с 0.8%, при поръчките по интернет, с 0.7% и при компютърната и комуникационна техника, с 0.6%.

Въз основа на сезонно изгладени данни строителната продукция пада през май с 3.3%, като на годишна база намалението е със 7.0%.

Продукцията от гражданското и инженерното строителство намалява с 4.6%, а от сградното строителство - с 2.1%. Като спадът в сектора за май се дължи най-вече на по-малкото големи, финансирани от държавата проекти.