През 2012 г. за опазване и възстановяване на околната среда са изразходвани 1 694 млн. лева. Спрямо предходната година има увеличение, като делът на разходите за околната среда от брутния вътрешен продукт е 2.2%, докато за 2011 г. е бил 1.9%.

В същото време общо образуваните битови отпадъци са оценени на 3 258 хил. тона. Това количество е по-малко от изчисленото за 2011 година - 3 732 хил. тона.

 

Разходите за околната среда включват два компонента: разходи за поддържане и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, показват данните на НСИ.

 

И през 2012 г., както и през предходната 2011 г., текущите разходи имат преобладаващ дял - 75.6%, докато инвестициите остават с по-малък дял – 24.4%.

 

С най-голям дял са разходите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците - 52.1%, следвани от разходите за пречистване на отпадъчните води - 21.5%, и за опазване на чистотата на въздуха - 16.5%.

В края на 2012 г. наличността на дълготрайните материални активи за околната среда е 5 млрд. лв. и се разпределя по основните направления за околната среда, както следва: пречистване на отпадъчните води - 32.5%, опазване на въздуха - 29.9%, и отпадъци - 26.0%.