Българските пощи търсят 15 млн. евро с нова емисия облигации, която ще бъде търгувана на БФБ.

 

Борсовият код на книжата е 0BP1. Емисията ще се търгува на Неофициален пазар на облигации на борсата.

Размер на емисията облигации е 15 млн. евро, разпределени в 15 хил. облигации с номинал 1 000 евро.

 

Годишният лихвен процент е равен на тримесечния EURIBOR плюс 3.63%, а периодът на лихвено плащане е на 3 месеца. Книжата са с 60-месечен или 5-годишен падеж. Датата на емитиране на облигациите е 08.02.2011 г.

Проспектът на облигациите на
Български пощи ЕАД беше потвърден от КФН на 28 октомври.

 

Целта на дълга емитиран от Български пощи ЕАД, е преструктуриране на задължения по банкови кредити и договори за лизинг. Първичното записване на облигациите е осъществено при условията на частно предлагане.