Блокова сделка, при която са прехвърлени 459 335 броя акции от ТБ Стопанска и Инвестиционна Банка АД, представляващи 6.588% от капитала на дружеството бе извършена на фондовата борса. Това стана ясно от съобщение на БФБ-София.

Досегашен притежател на акциите е Светослав Божков Божилов.

Купувач на количеството от 459 335 ценни книги на банката е Цветелина Бориславoва, а посредник на сделката е СИБанк АД. Продажбата е извършена по цена от 10 лв. Обща стойност на сделката въазлиза на 4 593 350 лв.

По рано тази седмица Комисията за защита на конкуренцията /КЗК / разреши придобиване на контрол върху СИбанк от страна на КБС Банк Н.В., Белгия, съобщиха от КЗК.

КБС Банк е универсална банка, чиято дейност е насочена предимно към физически лица и малки предприятия. Дружеството е една от трите най-големи белгийски банки и водеща финансова група в Централна Европа. Преди сделката компанията не е участвала на банковия, а само на застрахователния пазар в страната.

СИБАНК предлага както корпоративно, така и банкиране на дребно във всички сектори на икономиката.

КЗК счита, че предстоящата концентрация няма да окаже негативно влияние на засегнатите пазари.